آرشیو حدیث امام هادی اجاره

 • صدوق می گوید: محمد بن عیسی به امام هادی علیه السلام نوشت:شخصی، پسر خود را به کسی سپرده، تا در برابر مزد معینی، یکسال برای او خیاطی کند، سپس شخصی […] 0

  حدیث امام هادی اجاره

  صدوق می گوید: محمد بن عیسی به امام هادی علیه السلام نوشت:شخصی، پسر خود را به کسی سپرده، تا در برابر مزد معینی، یکسال برای او خیاطی کند، سپس شخصی […]

  ادامه ...

 • [۱۲۳۵] -۱۰۸- قال الصدوق: کتب محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی الی ابی الحسن علی بن محمد العسکری علیهم السلام فی رجل دفع ابنه الی رجل و سلمه منه سنه […] 0

  حدیث امام هادی اجاره

  [۱۲۳۵] -۱۰۸- قال الصدوق: کتب محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی الی ابی الحسن علی بن محمد العسکری علیهم السلام فی رجل دفع ابنه الی رجل و سلمه منه سنه […]

  ادامه ...

 • درباره ی اجاره از امام ابوالحسن علیه السلام سؤالاتی کرده اند که به آنها پاسخ داده است، از جمله: ۱- محمد بن عیسی یقطینی در نامه ای به خدمت امام […] 0

  حدیث امام هادی اجاره

  درباره ی اجاره از امام ابوالحسن علیه السلام سؤالاتی کرده اند که به آنها پاسخ داده است، از جمله: ۱- محمد بن عیسی یقطینی در نامه ای به خدمت امام […]

  ادامه ...