• اشارهالهی مسیء قد ورد، و فقیر قد قصد، لا تخیب مسعاه، و ارحمه و اغفر له خطاه.دعای آن حضرت در مناجات خداخدایا! گناهکاری بر تو وارد شده، و نیازمندی قصد […]
  • «اَعلام» جمع «عَلَم» به معنای نشانه ها و علامت ها است. «التُّقی» به معنای تقوا و پرهیزکاری است. منظور این است که ائمّه اطهار علیهم السلام نزد تمامی مردم معروف […]
  • «معصوم» کسی است که نگهداشته و بازداشته شده است. تمامی ائمّه طاهرین علیهم السلام دارای مقام عصمت و از تمامی گناهان، ناپاکیها و عیبها بازداشته شدهاند و «عصمت» عبارت است […]