• برقی او را از اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده و می افزاید که وی امام با امام ابوالحسن علیه السلام مکاتبه داشته است [۱] .————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] رجال برقی.منبع: […]
  • در اعتقاد شیعه، عصمت ائمه علیهم السلام، عنصر مهمی به حساب می آید، در صورتی که گروهی معتقدند که عصمت تحقق پذیر نیست و ما در بحثهایی که راجع به […]
  • گفتار امام، شیرین و سرزنش ایشان تکان دهنده بود. به گونهای که آموزگارش در کودکی شیفته سخنوری او گردید. آن گاه کهلب به سخن میگشود، روح شنوندهاش را تازگی میبخشید […]