• «مَعْدِن» اسم مکان است و اصل و مرکز هر چیزی را که به صورت طبیعی انباشته شده باشد، معدن گویند. «رحمه» بعضی رحمت را «اراده رساندن خیر» دانسته اند و […]
  • حدیث گهربار از امام هادی (ع) – ۱۴ لَو سَلَکَ النّاسُ وادِیاً شُعباً لَسَلَکتُ وادِیَ رَجُلٍ عَبَدَاللهَ وَحَدَهُ خالِصاً اگر مردم در راههای مختلف حرکت کنند. هر آینه من در […]
  • و از کتاب مشارق انوار الیقین نقل مینماید از محمد بن داود قمی و محمد طلحی که اموالی از خمس و نذورات و هدیه و جواهراتی که در قم و […]