• اشتر علوی می گوید: با پدرم در خانه متوکل بودیم، من در آن هنگام طفل بودم و جماعتی از آل ابو طالب و آل عباس و آل جعفر حضور داشتند. […]
  • غلام منصور و مردی ثقه است. شیخ او را از جمله اصحاب امام هادی علیه السلام دانسته [۱] و گوید او کتاب نوادری دارد [۲] .————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] رجال طوسی.[۲] […]
  • کتاب مشارق انوار الیقین نقل می نماید از محمد بن داود قمی و محمد طلحی که اموالی از خمس و نذورات و هدیه و جواهراتی که در قم و اطراف […]