• [۱۲۹۵] -۱۲۷- روی الکلینی: عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن بعض اصحابنا قال: قال ابوالحسن الثالث علیه السلام لبعض قهارمته: استکثروا لنا من الباذنجان فانه حار فی […]
  • و از همان کتاب از منتصر پسر متوکل نقل کرده که پدرم مورد (آس) فراوانی در جایی کاشت وقتی که همهی آن زمین را فراگرفت و زیباییش نمایان گشت به […]
  • شکیبایی از برجسته ترین صفات مردان بزرگ الهی است؛ زیرا برخوردهای آنان با مردم نادان بیشتر از همه است و آنان برای هدایت شان باید صبر پیشه سازند تا این […]