• مرحوم علامه مجلسی از کتاب مناقب ابن شهرآشوب نقل نموده که اسحاق بن عبدالله علوی عریضی گفته: پدرم و عموهایم در چهار روزی که در ایام سال روزه داشتن آن […]
  • مرحوم علامه مجلسی از کتاب الخرائج از ابوهاشم جعفری نقل نموده که در خدمت امام هادی علیهالسلام به بیرون سامرا رفتیم جهت استقبال جمعی که بنا بود به سامرا بیایند، […]
  • «تامین» به معنی تمام شدگان و کسانی که در صفت و خصوصیتی به حد کمال و تمام نائل شده اند، می باشد.«محبه» یعنی طلب شدید و علاقه وافر و تمایل […]