• در مورد فرار و انتقال سادات و علویین به مناطق مختلف – از جمله اصفهان – کتاب های نسب شناسی و تاریخ ویژه سرگذشت امامزاده ها و سادات سخن به […]
  • ألغضب علی من تملک لؤم. [۱] .خشم بر زیردستان از پستی است.————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴٫منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم؛ چاپ اول زمستان […]
  • مرحوم طبری شیعی از محمد بن زید نقل مینماید که خدمت امام هادی علیهالسلام شرفیاب بودم، گروهی خدمت حضرت مشرف شدند از گرسنگی شکایت نمودند حضرت دست مبارکش را به […]