• [۷۱۵] -۱۶۹- قال الصفار القمی: عن محمد بن الحسین، عن علی بن مهزیار، عن الطیب الهادی علیه السلام قال: دخلت علیه، فابتدانی و کلمنی بالفارسیه [۷۱۶] . [۷۱۷] -۱۷۰- قال […]
  • اشارهشیخ نجاشی در شرح حال وی گوید: داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب، ابوهاشم جعفر رحمه الله نزد ائمه علیهم السلام دارای جایگاهی بزرگ و […]
  • امام عسکری علیه السلام می فرماید: شخصی نزد امام هادی علیه السلام آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا! امروز به عده ای از مردم عوام این شهر گرفتار شدم، […]