• و از کتاب «اعلام الوری» از ابوهاشم داود بن قاسم جعفری نقل نموده است که شنیدم امام علی النقی علیهالسلام میفرمود: جانشین بعد از من پسرم حسن است چه کار […]
  • سیره اخلاقی امام هادی علیه السلام اشاره پیشوایان معصوم علیه السلام انسانهای کامل و برگزیده ای هستند که به عنوان الگوهای رفتاری و مشعلهای فروزان هدایت جامعه بشری از سوی […]
  • شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه السلام آورده است [۱] .————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] رجال طوسی.منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا عطائی؛ کنگره […]