• طوسی با سند خود از ابراهیم بن عقبه نقل می کند که گفت:به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم، و پرسیدم: مرد [حج نرفته ای]، به نیابت از مرد حج […]
  • «عصم» به معنی نگه داشتن و بازداشتن به همراه دفاع نمودن است.«زلل» جمع «زَلَّ» به معنی لغزیدن و لغزش می باشد. خداوند از مقام شامخ ائمّه اطهار علیهم السلام دفاع […]
  • مرحوم سید محمد کاظم قزوینی در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد ۳۴۶ نفر از اصحاب آن حضرت را ذکر نموده است ولی ما عدهای را در اینجا ذکر […]