• ای مولاهای من! ثنای شما را نتوانم کرد و با مدح، به حقیقت شما نرسم و با توصیف، قدر شما را بیان نتوانم کرد. زائر از ابتدای زیارت پیوسته در […]
  • «ساسه» جمع «سائس» به معنی فرمانروای تدبیرگر و به اصطلاح امروزی سیاست مدار است.ائمّه طاهرین علیهم السلام سیاست مداران و فرمانروایان تدبیرگر بر تمامی بندگان خداوند بودند که هر چند […]
  • متوکل عباسی امام را در شدیدترین محاصره اقتصادی قرار داده بود و مجازات های سنگینی برای شیعیانی که به دیدار امام می رفتند یا هدایا و حقوق شرعیه برای ایشان […]