• ۶- ویژگی ششم این دوره: که شاید خطرناکترین و موثرترین خصیصهی این دوره باشد، و مربوط به دورهی دوم خلافت سامرا و ضعف و از هم گسیختگی سامرا و در […]
  • (گواهی میدهم شما امامان) کرامت دادهشدگان (هستید). یعنی ائمه معصومین علیهم السلام بزرگواران و کرامتداده شدگان هستند. در فرازهای قبل، ایشان را اصلها و ریشهای کرامت دانسته «اصول الکرم»، و […]
  • کلینی با سند خود از محمد بن عیسی نقل می کند که گفت:امام هادی علیه السلام می فرمود: گوشت خشک شده [در آفتاب]، گوشت بدی است، زیرا در معده، سست […]