• وقتی که نگاهی به موصل و بلاد اطراف آن و کردهای آن منطقه میکنیم، میبینیم آنجا هم از نظر درگیری و مصیبت دست کمی از سایر شهرهای اسلامی نداشته است. […]
  • شب بیداری خواب را شیرینتر، و گرسنگی غذا را گواراتر می سازد.قوله فی الحث علی قیام اللیل و صیام النهارالسهر الذ للمنام، و الجوع یزید فی طیب الطعام.————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه امام […]
  • شیخ او را از جمله اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه السلام دانسته [۱] و همچنین برقی نیز او را از یاران امام هادی شمرده است [۲] .————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] رجال […]