• اسحاق حلاب می گوید: من برای ابی الحسن امام علی النقی علیه السلام گوسفند زیادی گرفته بودم. پس آن حضرت مرا طلب کرده و داخل طویله وسیعی گردانید که آن […]
  • «نور» به معنی روشنایی و کیفیّتی است که علاوه بر آن که خود روشن است، [ صفحه ۱۱۸] واضحکننده اشیای دیگر نیز هست و به پیرامون خود، وضوح و جلا […]
  • \[۳۵۸] -۶۶- روی السید ابن طاووس: عن ابی محمد القاسم بن العلاء المدائنی، قال: حدثنی خادم لعلی بن محمد (ع) قال: استاذنته فی الزیاره الی طوس، فقال لی: یکون معک […]