• شیخ او را از اصحاب امام رضا علیه السلام و همچنین از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهماالسلام دانسته است [۱] و کشی می گوید: وکیل امام علیه السلام […]
  • راوندی رحمه الله پیرامون داستان تل مخالی سامرا می گوید: داستان آن، این است که خلیفه عباسی به سپاه خود که ۹۰ هزار مرد جنگجوی اسب سوار از ترکان ساکن […]
  • امام ابوالحسن الهادی علیه السلام، مجموعه ای از احادیث را از قول جدش امام صادق، علیه السلام، مغز متفکر انسانیت، نقل کرده است، از جمله: ۱- قال علیه السلام: قال […]