• قال الصادِقُ علیه السلام: «اَلْواحُ مُوسی عِنْدَنا وَ عَصا مُوسی عِنْدَنا وَ نَحْنُ وَرَثَهُ النَّبیین». [۱۰۱] . امام صادق علیه السلام میفرمایند: ده فرمان موسی و عصای او نزد ماست […]
  • طوسی با سند خود از محمد بن سلیمان زرقان نقل می کند که گفت:امام هادی علیه السلام به من فرمود: ای زرقان! تربت ما یکی بود، چون روزگار طوفان نوح […]
  • از امام ابوالحسن الهادی علیه السلام، درباره ی حقیقت توحید پرسیدند، آن حضرت فرمود: «خدای تعالی، همواره تنها بوده و هیچ چیز با او نبوده است، آن گاه اشیاء را […]