• در اصفهان مردی شیعی به نام عبدالرحمان می زیست، از او پرسیدند: چرا این مذهب را برگزیده و به امامت امام هادی علیه السلام معتقد شده ای؟ گفت: به جهت […]
  • از امام ابوالحسن الهادی علیه السلام، پرسیدند: آقا جان چرا مسلمانان، مرگ را خوش ندارند؟ امام علیه السلام فرمود: «چون آنها از حقیقت مرگ ناآگاهند، از این رو خوش ندارند، […]
  • شیخ طوسی وی را از اصحاب امام هادی علیه السلام به شمار آورده است. [۲۴۲] . از بعضی روایات استفاده میشود که از وکلای حضرت مهدی علیه السلام بوده. مرحوم […]