• مرحوم قزوینی از کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام از او نقل کرده که امام هادی از پدرش علیهماالسلام نقل نموده که امام رضا علیه السلام لباسش را از طرف […]
  • [۵۶] -۱۳- قال المفید: روی عن ابی الحسن علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا علیهم السلام انه سئل عن افعال العباد، فقیل له: هل هی مخلوقه لله تعالی؟ […]
  • اشارهشیخ طوسی رحمه الله او را از اصحاب امام هادی علیه السلام به شمار آورده است. [۲۷۲] شیخ نجاشی در شرح حال وی نوشته است: عبدالعظیم بن عبدالله بن علی […]