• طبرسی از زید بن سهلویه نقل می کند که:زید بن موسی، بارها به عمر بن فرج گلایه می کرد، و می خواست تا او را بر پسر پسر برادرش مقدم […]
  • ألقوا النعم بحسن مجاورتها و التمسوا الزیاده فیها بالشکر علیها، واعلموا أن النفس أقبل شی ء لما أعطیت و أمنع شی ء لما منعت. [۱] . نعمت ها را با […]
  • مؤلف «الأعلام» (معاصر) درباره امام هادی علیه السلام به اختصار می نویسد:«علی، الملقب بالهادی، ابن محمد الجواد ابن علی الرضی بن موسی بن جعفر الحسینی الطالبی، عاشر الأئمه الإثنی عشر […]