• اشارهیا نور یا برهان، یا مبین یا متین، یا رب اکفنی شر الشرور و افات الدهور، و اسالک النجاه یوم ینفخ فی الصور.دعای آن حضرت در دور ماندن از مشکلات […]
  • در کتاب منتهی الآمال فصل ششم از حالات امام حسن مجتبی علیهالسلام فرموده: عبدالعظیم مکنا به ابوالقاسم است و قبر شریفش در ری معروف و مشهور است و به علو […]
  • جعفری از مهمترین کاخ های متوکل بشمار می رفت و دو میلیون دینار (۷۱۳) خرج آن شده بود . در مراسم افتتاح این کاخ دلقک ها دعوت شدند تا اسباب […]