• «عصم» به معنی نگه داشتن و بازداشتن به همراه دفاع نمودن است. «زلل» جمع «زَلَّ» به معنی لغزیدن و لغزش میباشد. خداوند از مقام شامخ ائمّه اطهار علیهم السلام دفاع […]
  • و (سلام بر) دفاعکنندگان حمایتگر و اهل ذکر. در قرآن کریم برای «ذکر» چهار مصداق بیان شده است. بنابر این «اهل ذکر» چهار گروهند: ۱ – کسانی که یاد خداوند […]
  • [۱۴۶۶] -۳- قال الطبرسی: فیما کتب ابوالحسن العسکری علیه السلام الی اهل الاهواز: سال عبایه الاسدی امیرالمومنین علیه السلام عن تاویل «لا حول و لا قوه الا بالله» فقال علیه […]